AUDIOLOGIE

Audiologie obecně je věda, která zkoumá způsoby a možnosti vnímání zvuku.
Audiologie z hlediska medicínského je lékařský obor, jehož předmětem zájmu je lidský sluch. Zabývá se vyšetřováním sluchu, léčbou a rehabilitací sluchově postižených.
Základní pracovní metodou audiologie je audiometrie – vlastní vyšetření sluchu.

AUDIOMETRIE
Audiometrie je subjektivní vyšetřovací metoda založená na základních fyzikálních zákonech přenosu akustické energie. Výsledek vyšetření může být ovlivněn mnoha faktory, které musí audiometrická sestra správným postupem, výpočtem a logickou úvahou vyřešit.

PRAHOVÝ AUDIOGRAM
Prahový audiogram (výsledek vyšetření zaznamenán do předtištěné tabulky pro audiometrické vyšetření) je základem pro stanovení diagnózy sluchové poruchy či vady. Výsledek audiometrického vyšetření má tedy bezprostřední vliv na léčbu a následnou rehabilitaci.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Audiometr je přístroj na vyšetření sluchu, který je schopen produkovat různé akustické signály.
Tónový audiometr nám umožňuje stanovit sluchový práh pro jednotlivé frekvence. Audiometry rozlišujeme podle způsobu využití na audiometry pro depistáž (screeningové) určené pro orientační vyšetření sluchu. Audiometry diagnostické jsou určené pro běžnou diagnostiku. Umožňují měřit sluchový práh pro vzdušné i kostní vedení v běžné lékařské praxi. Práh umožňují měřit na 8 frekvencích a dovolují použití maskovacího šumu. Nakonec audiometry klinické, které umožňují vedle stanovení sluchového prahu, podobně jako audiometry diagnostické, ještě celou řadu dalších speciálních vyšetření a zkoušek.
Audiometr slovní (řečový) stanovuje srozumitelnost slov, vět i jiných složek řeči.
CD se sestavou slov pro vyšetřování dospělých a dětí.
Obrázkové tabule pro percepční test.
Tichá komora (audiometrická kabina) je speciální kabina či zvukotěsně zabezpečená místnost.

OBORY PRO KTERÉ MÁ VÝSLEDEK AUDIOMETRICKÉHO VYŠETŘENÍ NENAHRADITELNÝ VÝZNAM
ORL
Foniatrie
Pediatrie
Pracovní lékařství
Interna
Neurologie
Chirurgie
Infekční
Onkologie
Plicní
Psychiatrie
Soudní a pracovně právní posudky
 

© 2011–2015 Audioconsulitng & Ing. Gabriela Benešová